آموزش مفاهیم پیشرفته سی شارپ #C
مدرس : رحیم لطفی
زمان آموزش: 4 ساعت
حجم: 500MB
وضعیت: تکمیل شده

230 هزار تومان
قیمت:

خرید و دانلود مشاهده سبد خرید
آموزش مفاهیم پیشرفته سی شارپ #C

مشخصات محصول


در این پکیج سعی شده است مفاهیم پیشرفته در سی شارپ  ارائه  شود.  یک برنامه نویس سی شارپ خوب سعی می کند از دستورات جدید  استفاده کند که هم باعث ماندگاری کد  و هم  باعث  بالا رفتن سرعت اجرای برنامه می شود."یک برنامه نویس مدرن سعی می کند از دستورات جدید استفاده کند"

پیشنیاز پکیج معماری نرم افزار و تمام پکیج های داتنت کور

تمام مطالب بصورت کامل در قالب مثال های کوچک گفته شده است (دیدن این پکیج زما زیادی از شما نمی گیرد)


مفاهیم گفته شده در این پکیج :


C# - ؟
مفهوم علامت ؟ در سی شارپ
C# - ؟؟
مفهوم علامت ؟؟ در سی شارپ
C# - Var
مفهوم متغییر های  Var در سی شارپ و مزیت و معایب آن نسبت به strong type
C# - =>
توابع تعریف شده با => و لامبدا اکس پرشن
C# - Tuple
مفهوم تاپل در سی شارپ
C# - ValueTuple
مفهوم ValueTupleدر سی شارپ
C# - Delegates
مفاهیم دلیگیت در سی شارپ
C# - Func
مفهوم Func  در سی شارپ
C# - Collections
مفهوم Collectionsدر سی شارپ
ArrayList
مفهوم ArrayList در سی شارپ
SortedList
مفهوم SortedListدر سی شارپ
Hashtable
مفهوم Hashtable در سی شارپ
C# -  Stack
مفهوم Stackدر سی شارپ
C# - Queue
مفهوم  Queue در سی شارپ
C# - Generics
مفهوم  Generics در سی شارپ
C# - Generic Constraints
مفهوم  C# - Generic Constraints در سی شارپ
C# - Generic Collections
مفهوم  C# - Generic Collections در سی شارپ
C# - Delegates
مفهوم C# - Delegates در سی شارپ
C# - Event
مفهوم  C# - Event در سی شارپ
C# - Nullable Types
مفهوم  C# - Nullable Types در سی شارپ
C# - Func
مفهوم  C# - Func در سی شارپ
C# - Action
مفهوم  C# - Action در سی شارپ
C# - New Switch Case Struct
مفهوم  C# - New Switch Case Struct در سی شارپ
C# - Index (In Array)
مفهوم  C# - Index (In Array)  در سی شارپ
C# -Rang (In Array)
مفهوم  C# -Rang (In Array)  در سی شارپ

C مفهوم IoC Container

مفهوم Inversion of Control (IOC)

مفهوم Dependency Inversion Principle (DIP)

مفهوم Dependency Injection (DI)

مفهوم difference between principle and pattern

تفاوت بین principle and pattern

آموزش  Repository Pattern در سی شارپ #C

تفاوت سرویس و ریپوزیتوری

آموزش ریپوزیتوری Repository  در سی شارپ #C

چند قسمت رایگان از این پکیج: