رشاد انصاری

4 دانشجو
5 دوره
همیشه به علاقه هایمان بپردازیم و از آن ها دور نشویم هرگز هیچ کاری را بدون علاقه انجام ندهیم همیشه آنقدر دیوانه باشید که گمان پندارید قادر به تغییر دنیا هستید در این زمان است که دنیا تغییر خواهد کرد و نام شما همیشه در ذهن ها خواهد بود و ماندگار میشوید